FELHÍVÁS TÉLI CSÚSZÁSMENTESÍTÉSI MUNKÁK ELVÉGZÉSÉRE!

Felhívjuk a lakosság, a kereskedelmi és ipari egységek üzemeltetőinek, tulajdonosainak fi-gyelmét a téli időjárás miatt, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a lakóházak, üzlethelyisé-gek, egyéb ingatlanok megközelítését biztosító útszakaszok, járdák, parkolók takarítására és csúszás mentesítésére.

Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő -Testületének a köztisztaságról szóló 42/2004.(XII. 23.) jogszabálya, rendelkezik a hó eltakarítás és csúszás mentesítés szabályairól:

Járda: gyalogos közlekedésre szolgáló szilárd burkolatú, az ingatlan telekhatára és az úttest széle közötti útterület, szilárd burkolat hiányában az ingatlan melletti max. 1.50 m széles terü-letsáv.

Az ingatlanokkal (építési telkekkel, épületekkel) közvetlen érintkező járdaszakasz tisztántar-tásáról a járdaszakaszok melletti nyílt árok és ennek műtárgyai (kiépített beton vagy egyéb átereszek,) valamint a járdához tartozó folyókáknak és víznyelő rácsoknak folyamatos tisztán-tartása – ide értve a hó és síkosság elleni védekezést is – az ingatlantulajdonos kötelessége. Az ingatlanok előtti járdaszakaszt reggel 8 óráig kell megfelelően letisztítani, majd napközben a tisztántartással kapcsolatos munkákat szükség szerint elvégezni.

Közös tulajdonban álló – ideértve a társasházi és szövetkezeti lakásokat is – épületek esetében a tisztántartás a tulajdonosok egyetemleges kötelezettsége.

Az üzletek és intézmények előtti járdaszakaszt elsősorban az ingatlan használója, bérlője, ezek hiányában tulajdonosa köteles tisztán tartani.

A szórakoztató, vendéglátó egységek, árusító helyek, üzletek előtti, körüli járdaszakaszt – közterületi részt – a tulajdonos, üzemeltető (használó, bérlő) az időjárási viszonyoktól függően köteles a nyitva tartás ideje alatt tisztán tartani, nyitás előtt és zárás után feltakarítani.

346/2008. (XII. 30.) kormányrendelet a fás szárú növények védelméről, 5. paragrafusa ki-mondja, hogy belterületi közterületen - a közúti forgalom számára igénybe vett terület (út-test) kivételével - a síkosság-mentesítésre olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti.

 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft
Munkanapokon:7.00-15.00 óra között: 49/540-636
Ügyelet: 15.00-07.00 óra között és munkaszüneti napokon 49/540-017
 
Ingyenesen hívható „zöld” szám:(06) 80/200-839
Közérdekű problémák, bejelentésére van lehetőség. A hívások ingyenesek, azok üzenetrögzítőn kerülnek rögzítésre, mely alapján Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala intézkedéseit megteszi.

 

Járattervek:

Járdák, parkolók
CTK875
KXJ068
LJY930
YIC820